عنکبوت ار لانه دارد آدمی دارد وطن               عنکبوت آسا تو هم دور وطن تاری بتن

بهر حفظ لانه خود می تند تار عنکبوت        ز عنکبوتی کم نه ای ای غافل از حفظ وطن 

عقل کل مهر وطن را معنی ایمان شمار      معنی ایمان بود مهمر وطن بی ریب و ظن

شیخ اگر معنی وطن نشناخت معذورش بدار  

این وطن نامش بود ایران بیا بشنو ز من 

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
محمد رضا

[نیشخند][نیشخند]