صبر تا کی دور بودن تا کی اگه شانس منه که حالا حالا ها نمیشه

/ 1 نظر / 13 بازدید
محمد رضا

جان بود عرضه کردیم / دل بود به زیر قدمها نهادیم / آنچه یار میخواهد صبر است که ما نداریم ..دی